Nyheter

Varmt välkomna på BRF Birgersgårdens årsstämma!

Onsdagen den 16 juni kl.17.30 har det blivit dags att ses för att gå igenom föregående år samt uppdateras på det aktuella nuläget. På grund av de rådande omständigheterna väljer vi även i år att ha en något nedbantad stämma utomhus på föreningens innergård. Bifogat nedan finner ni kallelse samt årsredovisning.

Vi vill även meddela att styrelsen pga flytt och stor belastning behöver ha minst en, men helst två, nya ledamöter. Vi ser gärna att åtminstone en av dessa bor i A-huset så att vi behåller en jämn fördelning mellan uppgångarna, något vi upplever har en positiv påverkan på insyn och rättvisa. 

Vi hoppas att se många av er där!

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

Brf Birgersgården Kallelse till föreningsstämma 2021.pdf

Årsredovisning 2020 Brf Birgersgården.pdf

Brf Birgersgården

Kallelse till föreningsstämma

Tid: 9 juni 2020 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Föreningens innergård, Birgerjarlsgatan 99

 

Dagordning:

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av stämmoordförande

4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.     Val av två justerare, tillika rösträknare

6.     Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.     Föredragning av revisorns berättelse

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.  Beslut om resultatdisposition

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13.  Föredragande av nuläge och planerad verksamhet

14.  Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant

17.  Val av valberedning

18.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19.  Stämmans formella avslutande

 

Kallelsen har lagts upp på föreningens hemsida samt skickats ut per mail till alla medlemmars som anmält sin mailadress för direktutskick. Kallelsen har även anslagits på informationstavlorna i A- och B-trapphuset denna dag.

 

Stockholm 2020-05-26

Styrelsen önskar alla välkomna

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns att läsa här: Årsredovisning 2019 - BRF Birgersgården.pdf

 

 

Bilagor: 0 st.

 

 

Välkomna till BRF Birgergårdens årsstämma!

 

Pga rådande omständigheter har datum och plats ändrats till: 

 

Dag och tid: tisdagen den 9 juni, kl. 18:00 

Plats: Föreningens innergård

 

Mer information samt handlingar kommer att publiceras på hemsidan.

 

 

Prenumerera gärna på våra nyheter så att du inte missar något!

 

 

Mvh

Styrelsen

Hej kära medlemmar!
Det är mycket som händer i föreningen och här kommer ett matigt nyhetsbrev. Kom ihåg att prenumerera på nyheter på vår hemsida så att du inte missar något.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen på

 

Ny hyresgäst

Vi börjar med goda nyheter att vi har en ny hyresgäst som ersätter sushirestaurangen. Catering- och caféverksamheten Sweet o Salti kommer att bjuda på palestinska maträtter som vi hoppas kommer att uppskattas. Överlåtelsen av avtalet innebar en betydande ekonomisk vinning för föreningen samt ökade hyresintäkter.

 

Försäkringspengar för renoveringarna i C

Vi fortsätter på det positiva temat genom att meddela att samtliga försäkringsärenden som uppstod i samband med de besvärliga vattenskadorna i C-huset förra året, är avslutade med framgång. Föreningen har därmed blivit ersatt för de summor som vi har legat ute med, minus självrisk som sig bör.

Vi vill även passa på att påminna om att man alltid måste ansöka hos styrelsen innan renoveringar som innebär ingrepp på föreningens ansvarsområden (vatten, VVS, el, väggar, förändring av planlösning etc.) samt att vi numera kräver att en oberoende kontrollansvarig anställs på medlemmens bekostnad för QA samt dokumentation. Detta är p.g.a. de många fuskbyggen som inneburit stora kostnader (både ekonomiskt och tidsmässigt).


Skräp i vindsutrymmet i C-huset

På tal om C-huset måste vi tyvärr återigen påminna samtliga medlemmar, och personer som hyr i andra hand att det är strängt förbjudet att lämna skräp och bråte där.  Det är både otrevligt men framförallt brandfarligt. Föreningen har lagt stora summor av våra gemensamma pengar på att forsla bort skräpet flera gånger. Styrelsen har beslutat att installera kameror vid platsen om problemet fortskrider.


Olovlig uthyrning

Styrelsen vill göra dig som bostadsrättsinnehavare påmind om att all uthyrning av din bostad, i enlighet med BRF-stadgarna, vid varje tillfälle och i förväg skall vara godkänd av styrelsen. Föreningen har stämmobeslut på att korttidsuthyrning såsom AirBnB INTE är tillåtet.
Styrelsen har på senare tid fått in klagomål om att det finns medlemmar som inte följer dessa regler och olovligen hyr ut sin lägenhet på sajter som AirBnB. Detta är som styrelsen ser allvarligt på, inte minst av säkerhetsskäl, och kommer att utreda. Att olovligt hyra ut sin lägenhet kan resultera i att äganderätten betraktas så som förbrukad i enlighet med BRF-stadgarna §12, §13 och §14.

Lås på gemensam toalett

På plan 6, intill tvättstugan i B-huset, har föreningen en toalett och en dusch som kan nyttjas av medlemmar som exempelvis renoverar etc. För att undvika att toaletten används av utomstående och ovälkomna gäster har styrelsen beställt externa lås till båda dörrarna. Nyckeln till låsen är densamma som till våra portar.

 

Barnvagnsutrymme

Den vänstra delen av cykelstället under tak, närmast C-huset, är nu formellt avsedd för barnvagnar och utmärkt med en skylt. Vänligen respektera detta. Fler cykelställ har köpts in för att täcka behovet. Dessa står mellan växterna och det gamla cykelstället.

 

TV- utbudet blir digitalt

Den 26 maj 2020 går Com Hem över till att sända tv-kanaler helt digitalt. Förändringen sker inom ramen för vårt befintliga gemensamma avtal. De som tittar analogt behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin tv med en digital-box för att se sina kanaler.

I månadsskiftet mars/april rullar en informationstext i tv-rutan hos alla som tittar analogt så ingen berörd missar förändringen. För mer information: comhem.se/digitaliseringSave the date: Årsstämma 11 maj
Glöm inte att boka in 11 maj i kalendern
Tid: 18:00
Plats: Surbrunnsgatan 38

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara och att det blir en trevlig kväll. Välkomna!

 

Nu har ännu ett år gått i vår fina förening som har haft ett händelserikt år 2019

 

Fortsatt stark ekonomi trots ett olycksdrabbat år

Året kommer landa kassaflödesnegativt men justerat för stora engångskostnader enligt nedan så har vi fortsatt stabil ekonomi. I dagsläget har vi haft engångskostnader på ca 700’ men kommer få tillbaka en stor del från försäkringsbolaget. Vi har fortfarande nästan 700’ sek kvar i kassan som är öronmärkta för nästkommande års fönsterrenovering ut mot gatan. Inga amorteringar har gjorts i år.

 

Vattenskadorna i C reparerade och kvalitetsåtgärder tilltagna för framtiden

Vi har haft inte mindre än två stycken kostsamma och väldigt ansträngande vattenskador i C som berott på bristfälliga renoveringar. Efter många månader av slit och en svår vardag för de påverkade medlemmarna, är detta nu äntligen färdigt. Då föreningen haft flera tidigare vattenskador av samma skäl, har styrelsen nu beslutat att inga ingrepp på VVS kommer godkännas utan att en oberoende kontrollansvarig säkerställer kvaliteten på arbetet. Denna kostnad kommer bekostas av medlemmen i fråga.

 

Genomfört stambyte i C

I och med denna vattenläcka upptäcktes även att den ena stammen i C var i mycket dåligt skick. Den har därför stambytts i de lägenheter där ingrepp i badrummen redan var nödvändigt, och relinats i de lägenheter som hade nya fina badrum. Även dessa lägenheter kommer stambytas successivt vartefter de renoveras. På så sätt sparade vi både pengar till föreningen samt välmående för våra påverkade medlemmar.

 

Bättre koll på våra stammar

I och med ovan nämnd process upptäckte styrelsen att dokumentationen generellt gällande våra stammar var bristfällig. För att få bättre kontroll på situationen genomfördes en mer grundlig genomgång av stammarna i samband med den stamspolning som ändå var nödvändig (ska genomföras var 4-5e år). Denna stamgenomgång visade att samtliga stammar såg ok ut utom ytterligare en stam i C som behöver mer kontinuerlig tillsyn. Styrelsen har därför beslutat att denna stam successivt ska stambytas i samband med renoveringar samt att skicket ska kontrolleras med max 3 års mellanrum tills dess att den är bytt i sin helhet. Övriga stammar ska fortsätta spolas och filmas var 4-5 år enligt rekommendation.

 

OVK genomförd

Under året genomfördes en OVK där allt har gått bra förutom ett antal lägenheter i C-huset som fått avslag pga ej tillåtna förändringar vid renoveringar. Styrelsen kommer inleda nästa år med att meddela berörda medlemmar om vad de måste åtgärda för att även C ska godkännas.

 

Styrelsen hoppas på ett något lugnare 2020 så att vi utöver ovan nämnda aktiviteter, även får tid att fortsätta utreda en eventuell försäljning av kvarvarande vindsutrymmen. En process som kan få en mycket positiv effekt på föreningens ekonomi

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett fint avslut på året!