Nyheter

Sammanfattning från Stämman

Tack till alla 15 som deltog i stämman. 

Vi hade en bra stämma och vädrets makter var till en början nådiga, men mot slutet kom regnet och vi avslutade stämman i B-uppgången. 

Alla formalia gicks igenom, årsredovisning, revisorns berättelse, resultat och balansräkningar inklusive förslaget på resultatdispositionen tog i enlighet med underlagen som sänts ut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Det som upptog mest tid var genomgången av projekt och vad vi har framför oss.

Först på tur står ett byte av sopbehållarna på gården. Vi måste, liksom alla föreningar i Stockholm, börja sortera våra sopor vid årsskiftet. Nya kärl kommer att dyka upp på gården, tydligt märkta med MAT- respektive HUSHÅLLS-avfall. Även i fortsättningen kommer vi att behöva lämna wellpapp, metall, glas och övrig återvinning på stationen på Frejgatan några kvarter bort. Snälla, hjälp oss med detta, tidningsåtervinningen är inte för wellpapp/kartong. Påsar för matavfall kommer staden att tillhandahålla. Mer info kommer när de nya kärlen kommer.

Det stora projektet är FÖNSTREN. Det har varit knepigt att få fram offerter på fönsterrenovering men nu har vi skrivit avtal med en entreprenör som kommer att börja projektet i oktober. Mer information kommer, men sammanfattningsvis så gäller följande: Alla fönster kommer att renoveras och målas utvändigt. Det sker genom att fönster tas ur och åtgärdas på en verkstad. Under tiden fönstren är urplockade kommer ni att få "paraplyer" monterade i fönstren istället. 
Enligt våra stadgar är det medlemmens ansvar att sköta den delen av fönstret som går att ta ur, fönsterbågen. Samtidigt är det föreningens ansvar att underhålla utsida och fasad. Vi har i styrelsen beslutat att för att projektet ska löpa så smidigt som möjligt kommer tvätt, underarbeten, omkittning och målning att utföras på föreningens bekostnad. Behöver fönsterbågen ytterligare åtgärder så får medlemmarna bekosta det. Vi förstår att frågor om detta kan komma, och ber er skriva upp dem och ta med dem till det informationsmöte som kommer att hållas efter sommaren tillsammans med entreprenören.

Vidare så behöver våra ytterdörrar, portar, till entréerna renoveras så att de går igen ordentligt, även på vintrarna. Att de inte går i lås beror på att de inte hänger rakt. Detta är i sin tur en konsekvens av slitage. Vi kan i viss mån själva påverka detta genom att vara försiktiga när vi öppnar och stänger, men framför allt när vi ställer upp dörrarna. Även öppningsautomatiken kommer vi att behöva åtgärda.

På sikt, 2-5 år, kommer gården att behöva en renovering men det blir inte det närmaste året.

Med detta och de stigande kostnaderna för drift i form av uppvärmning och el så kommer vi att behöva höja avgifterna. Vi återkommer om hur mycket men vi har lyckats hålla avgifterna oförändrade under väldigt många år. Det har givit oss möjlighet att betala av våra lån så föreningen tillhör den lägst belånade fjärdedelen av alla föreningar. Ett arbete vi är tacksamma för nu när räntorna börjar stiga igen. Däremot kommer förnsterrenoveringen att äta upp det mesta av den underhållsbuffert som tidigare styrelser byggt upp under några år. Vår prognos är att vi kan genomföra fönsterprojektet utan att öka lånen.

I samband med diskussionen om planerade åtgärder påpekades att det i stadgarna står att en budget ska presenteras på stämman. Detta togs till protokollet. Att så inte gjordes denna gång beror på att den förvaltare vi anlitar, Arcada, har en budget process som genererrar en budget i början av hösten, när vi sett mer av utfallet för året. Tills dess använder styrelsen förra budgeten, dvs vi arbetar med ett överlapp mellan budget och redovisning på ca ett halvår. Vår ambition är dock att ha en preliminär budget att presentera på nästa stämma. 

Därefter valdes en ny styrelse.
Både Josefine och Heidi lämnar styrelsen efter väl förrättade värv, tack till er båda för gott arbete. Anders och Patrik kvarstår i styrelsen och nyval gjordes av Karin Troedsson och Ola Schultz-Eklund. Heidi kvarstår som suppleant och på den funktionen valdes också Nina Gyllenhoff in. Ny styrelse är således:

Ledamöter:
Patrick Nordström
Anders Troedsson
Ola Schultz-Eklund
Karin Troedsson

Suppleanter:
Heidi Urbach
Nina Gyllenhoff

Styrelsen kommer inom sig att utse de olika funktionerna som ordförande, kassör, sekreterare och fastighetsansvarig.

Therese Paavola hade lämnat in en motion om att öppna upp en dörr till gården i likhet med vad andra lägenheter i markplan. Stämman konstaterade att det 2013 tagits beslut om att marklägenheterna ska få ta upp dörrar mot gården på egen bekostnad och stämman bekräftade det beslutet.

Därefter avslutades stämman.