Föreningsstämman är föreningens högsta organ. En av stämmans viktigaste uppgift är att välja styrelse för föreningen. Senast 14 dagar innan stämman skall hållas, ska medlemmarna ha fått en kallelse. Den annonseras på hemsidan, via nyhetsbrev kopplat till hemsidan, samt på anslagstavla i A- och B-uppgången. 

Före stämman får alla medlemmar en kallelse till stämman. Det finns också en dagordning för stämman samt redovisning av föregående års ekonomi. Om man har ett förslag till stämman, t ex ombyggnad eller annan viktig fråga, ska man lämna in en motion till styrelsen. Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast sista februari. Styrelsen kommer sedan att diskutera motionen och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

Dagordningen innehåller bl a följande:

Öppnande
Stämman förklaras öppnad av föreningens ordförande.

Ordförande
Till ordförande väljs någon som är kunnig i föreningsteknik och känner föreningen väl. I regel har valberedningen förslag på en lämplig person. Valberedningen är en grupp på tre personer som har till uppgift att ta fram namn på lämpliga personer som ska väljas till olika uppdrag.

Dagordningen
Dagordningen är ett förslag till i vilken ordning de olika ärendena ska behandlas. Är det någon medlem som föreslår en ändring i dagordningens ordningsföljd, ska detta påpekas här. Sedan får stämman rösta om vilken ordning som frågorna ska behandlas.

Val av justeringsmän och rösträknare
Det är i regel samma personer som får justera protokollet och fungera som rösträknare under stämman. Att justera protokollet innebär att man efteråt får skriva under att protokollet från stämman är korrekt. Vill justeringsmännen ändra något, ska man säga det till stämmans sekreterare. Är justeringsmännen och sekreteraren överens, ändras det så att protokollet blir riktigt. Om justeringsmännen och sekreteraren är oeniga om någonting i protokollet, får justeringsmännen lämna en alternativ formulering, som bifogas som bilaga till protokollet.

Stämmans utlysande
Här beslutas om ifall kallelsen till stämman gått rätt till. Är det någon medlem som har invändningar, ska man säga ifrån här.

Antalet röstberättigade
I regel blir man ”avprickad” när man går in i lokalen. Då klaras även t ex fullmakter av, dvs att en medlem låter en annan person tillvarata hans/hennes intressen på stämman. Den som har fullmakt har samma rätt som medlem att yttra sig och rösta. 

Varje medlem har en röst på stämman, även om man har flera lägenheter. Även om flera personer står för lägenheten, får endast en person rösta.

Val av styrelse
Vår styrelse har mellan tre och fem ordinarie medlemmar och maximalt tre suppleanter. Stämman väljer både individer och antal medlemmar. Valberedningens ordförande redovisar vilka som är avgående och föreslår antingen omval eller lämnar förslag på nytt/nya namn. Under denna punkt finns det även möjlighet för den enskilde medlemmen att lämna förslag på namn. 

Revisorernas uppgift är utöver att granska ekonomin, gå igenom styrelseprotokoll och kontrollera att besluten är tagna på rätt sätt.

Beslut som fattas av stämman
Stämman beslutar om eventuell avyttring av föreningens egendom samt till- eller ombyggnad. Underhåll och månadsavgifternas storlek beslutas av styrelsen. 

Extra föreningsstämma
En extra föreningsstämma påkallas av följande skäl: 

  • Styrelsen kallar till extra stämma 
  • Revisorerna kallar till extra stämma 
  • Om 10 % av föreningens medlemmar skriftligt begär det hos styrelsen.

Paragrafer i stadgarna rörande stämman

Paragraferna 12 till och med 23 berör stämma och extra stämma. 
 

Tidigare protokoll

1-Stämmoprotokoll Birgersgården 2022.pdf

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2020

Stämmoprotokoll 2019

Stämmoprotokoll 2018Några föreningstekniska termer

Ansvarsfrihet
Stämman godkänner det arbete som styrelsen utfört under det gångna räkenskapsåret.

Justeringsman
Den eller de personer som ska justera protokollet. De ska följa sammanträdet så noga, att de kan påpeka eventuella felaktigheter i det skrivna protokollet. Det kan gälla röstsiffror eller fattade beslut. Ett justerat protokoll kan inte ändras i efterhand.

Ordningsfråga
Här går man in och bryter talarlistan. Orsak kan vara att man vill ha rast eller att det ska sättas streck i debatten.

Omröstning (votering)
Omröstning kan ske på flera olika sätt. 

Det enklaste sker med att de röstberättigade svarar med ja- eller nejrop då ordförande talar om vad röstningen gäller. Ordföranden talar sedan om hur han / hon har uppfattat svaren. 

Ett exempel: Ordföranden föreslår stämman omval av NN som styrelseledamot. Vid detta tillfälle svarar några ja och några nej. Uppfattar ordföranden att flest svarat ja förklarar han att NN omvalts som styrelseledamot. 

Skulle man inte vara överens med ordföranden, utan tycker att det var fler som ropade nej, ska man begära votering. Votering innebär rösträkning och måste begäras innan ordföranden slår klubban i bordet. Man brukar även precisera om det skall vara sluten votering eller om handuppräckning gäller. Vid personval är det brukligt med sluten votering. 

Sluten votering går till på följande sätt: 

Man skriver sitt val på ett röstkort. Gäller det personval, kan valet stå mellan t ex fyra personer, som ska väljas till två platser i styrelsen. Då får röstsedeln innehålla högst två namn, dvs ett eller två. Skriver man tre eller flera namn är röstsedeln ogiltig. Samma gäller om man skriver dit ett namn som inte tidigare föreslagits. 

Stämmodeltagarna får därefter lämna sina röstsedlar och prickas då av på deltagarför- 
teckningen. Rösträknarna drar sig sedan tillbaka och räknar rösterna. De upprättar ett protokoll över hur omröstningen har utfallit. Detta protokoll bifogas sedan stämmo- 
protokollet. 

Omröstning med handuppräckning brukar vara tillräckligt i andra frågor än i personval. Rösträknarna räknar då hur många röster de olika förslagen har fått. Resultatet antecknas och skrivs in i protokollet.

Protokoll
Vid stämma skrivs endast beslutsprotokoll, dvs vilken fråga det gäller och vad beslutet blev.

Replik
Ordföranden beviljar någon att svara kort på ett tidigare inlägg. Detta bryter talarlistan och kan tillåtas även efter att streck i debatten är begärd. 

Reservation
Då styrelsen fattat ett beslut som man inte tycker är bra. Antingen kan man bara säga, att man reserverar sig mot beslutet och begära att det skrivs in i protokollet, eller be att senare få återkomma med en skriftlig reservation. Där tar man då upp orsakerna till att man reserverat sig. Skriftlig reservation är viktig i de fall protokollen skickas ut till medlemmar, exempelvis för politiska partier eller fackföreningar. 

Revisorer
Det skall finnas två ordinarie och minst en suppleant. Revisorerna går igenom föreningens räkenskaper. En annan lika viktig uppgift är att granska protokollen och se till att besluten fattas på rätt sätt. Om allt är som det ska, föreslår revisorerna på årsstämman att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Streck i debatten
När någon anser att frågan är färdigbehandlad, begär man streck i debatten. Ordföranden frågar då de övriga medlemmarna, om man anser att det ska sättas streck i debatten. Blir svaret ja, ska han / hon redogöra för vilka som står på talarlistan. De som vill yttra sig, måste anmäla sig nu. När man satt streck efter sista anmälda talare, kan ingen ytterligare anmäla sig. Undantag är dock om någon begär replik. 

Stämma eller årsmöte
En förenings högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse och beslutar i vissa ekonomiska frågor. Här beviljas eller avslås ansvarsfrihet för styrelsen.

Talarlista
Den lista som ordföranden upprättar över dem som begär ordet.

Utslagsröst
Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. 

Valberedning
Lämnar förslag på styrelsemedlemmar.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upprättas inför stämman / årsmötet. Där beskrivs vad som har hänt i föreningen under det gångna året, vilka ekonomiska åtaganden man gjort samt en ekonomisk redogörelse med bokslut för verksamhetsåret. Dessutom har revisorerna skrivit en revisionsberättelse.